CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

 

Aspectes generals

 

No s’admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel·lació del SIURANA CLIMBING FESTIVAL de l’1 d’Octubre al 3 d’Octubre (“Esdeveniment”).

L’Organitzador es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment. En el cas que l’Organització alteri o modifiqui la programació, l’usuari no tindrà dret a reclamar la devolució de l’import abonat.

L’Organitzador no serà responsable en cas de pèrdua o robatori de les entrades adquirides pel comprador.

La impossibilitat d’assistir a l’esdeveniment o la comissió d’un error en realitzar la compra de la/es entrada/es (per haver introduït incorrectament el correu electrònic en el procés de compra, per exemple) no són motius que permetin la seva devolució.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, el Comprador no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució.

En cas de suspensió de l’Esdeveniment, una vegada transcorregut més de la meitat d’aquest, el Comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu de l’entrada.

Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l’entrada o del Preu d’aquesta.

Davant qualsevol cancel·lació o canvi que es produeixi en l’Esdeveniment, l’Organitzador es compromet a (i) publicar-lo en el Lloc web en la secció de l’Esdeveniment i (ii) enviar un correu electrònic al Comprador a l’adreça que hagi indicat en el procés de compra informant-lo sobre aquesta cancel·lació o canvi.

Les comunicacions enviades per l’Organitzador a aquesta adreça electrònica, es consideraran efectivament notificades al comprador. L’Organitzador no es fa responsable dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud de l’adreça electrònica facilitada pel comprador.

 

Canvis i devolucions 

 

Només s’admetran canvis i devolucions en cas de cancel·lació de l’Esdeveniment, o en cas que el Comprador estigui malalt o presenti símptomes de COVID-19, amb la seva deguda justificació.

En cas que fos necessari realitzar test COVID i el resultat del test fos positiu, es denegarà l’entrada al recinte i es procedirà a la devolució total de l’import de l’entrada de la persona afectada.

En el cas que l’Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra (targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària), dins del termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l’Esdeveniment.

 

ACCÉS

L’Organitzador podrà denegar l’accés a persones que:

 

  1. a) Manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal,

i especialment, a les quals es comportin de manera agressiva o provoquin disturbis a l’exterior o en l’entrada, a les quals portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les quals portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

  1. b) Mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substancies estupefaents o mostrin símptomes d’haver consumit.
  2. c) Incompleixin les indicacions facilitades per l’Organització en matèria de seguretat i salut i/o creuen una situació de risc o perill per si mateix o per terceres persones.

 

NORMATIVA COVID-19 per a assistents a l’Esdeveniment

 

Per a garantir la seguretat de tots els assistents, totes les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions no podran accedir al recinte i obtindran la devolució de l’import de les seves entrades:

 

   Persones que tinguin un resultat positiu en el test ràpid d’antígens.

   Persones que convisquin amb els assistents que han obtingut un resultat positiu.

   Persones que presentin una temperatura corporal superior a 37,5° el mateix dia de l’esdeveniment en un control amb termòmetre sense contacte.

   Persones que tinguin un diagnòstic confirmat per SARS-CoV-2 i que estiguin en quarantena.

   Persones que es trobin en quarantena per haver estat en contacte amb una persona amb diagnòstic confirmat de SARS-CoV-2.

 

L’organització podrà denegar l’entrada a aquelles persones que s’oposin a la realització del test d’antígens en cas necessari.

L’aforament, l’organització i la disposició dels assistents a l’interior del recinte atendrà en tot cas les indicacions i mesures establertes per les autoritats competents i per la normativa d’aplicació.

Sense perjudici de l’anterior, l’assistent assumeix que l’assistència a l’esdeveniment implica un risc d’exposició al Covid-19 i allibera de responsabilitat a l’Organització d’un eventual contagi.

Si l’adquirent de l’entrada té qualsevol dubte sobre el seu estat de salut, no ha d’assistir a l’esdeveniment i ha d’actuar segons les indicacions dictades per les autoritats sanitàries. 

En el cas de presentar algun símptoma, del tipus que sigui, durant l’esdeveniment, l’assistent ha de comunicar-l’hi immediatament al personal de l’Organització, qui té dissenyat un protocol per a actuar davant qualsevol incidència.

Els assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d’expulsió del recinte sense dret a indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre.

 

DELIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

En assistir a l’Esdeveniment declaro que (i) tinc almenys divuit (18) anys d’edat o més; (ii) de manera lliure i voluntària he decidit participar en l’Esdeveniment; (iii) goig de bona salut i estic en condicions físiques adequades per a participar en l’Esdeveniment;

i (iv) no estic sota la influència de l’alcohol o de drogues il·lícites o receptades que d’alguna manera perjudiquin la meva capacitat per a participar de manera segura en l’Esdeveniment.

Accepto que és la meva única responsabilitat determinar si estic prou en forma i saludable per a participar en l’Esdeveniment, que sóc responsable de la meva pròpia seguretat i benestar en tot moment i sota totes les circumstàncies mentre estic en el lloc de l’Esdeveniment.

Accepto que l’escalada només es desenvoluparà per fora de les instal·lacions del Càmping Siurana i per tant sense cap relació amb l’Esdeveniment, eximint a l’organització de qualsevol incident ocorregut abans, durant i després d’aquesta activitat, sigui conseqüència directa o indirecta de la mateixa i de no poder realitzar activitats per condicions climàtiques adverses.

 

Entenc i reconec els riscos i perills associats amb la participació en l’Esdeveniment i l’esport de l’escalada i activitats relacionades, que inclouen, entre altres, la possibilitat de lesions corporals greus, malalties (incloses les malalties transmissibles); lesions i distensions musculoesquelètiques; discapacitat permanent, paràlisi i pèrdua de la vida;

mal físic o emocional; pèrdues socials o econòmiques; i pèrdua o mal de propietat personal i equip. Els riscos i perills inclouen, entre altres: accidents, contacte o col·lisió amb altres participants, voluntaris, objectes naturals o artificials, instal·lacions i condicions d’escalada imperfectes, perills en la superfície; caure a terra, sobre altres persones o objectes;

ferides i/o lesions generades per la parets, cordes, o el sòl; l’estat i ús adequat del meu equip; falla en l’equip; mal assegurament; mesures de seguretat inadequades; escalar més enllà dels meus límits personals; la negligència pròpia i/o d’altres participants, escaladors, asseguradors, voluntaris, espectadors o altres persones presents en l’Esdeveniment; Condicions climàtiques adverses;

trànsit vehicular; condicions del camí; instal·lacions, pantalles, escenaris; menjar mal estat; contagi de covid-19; situacions fora del control dels organitzadors de l’esdeveniment; i altres riscos i perills no definits que poden no ser fàcilment previsibles o actualment desconeguts (“Riscos”).

Entenc que tals Riscos no poden eliminar-se sense disminuir les qualitats essencials de l’esport de l’escalada i de l’Esdeveniment, i que aquests Riscos poden ser causats ​​íntegrament o en part per les meves pròpies accions o inaccions, les accions o inaccions d’altres persones que participen en l’Esdeveniment, o els actes, inacció o negligència de les Parts Exonerades que es defineixen a continuació.

Jo, en el meu nom, i en nom de qualsevol persona que actuï en la meva representació, per la present assumeixo expressament tots aquests Riscos i responsabilitat per qualsevol mal, pèrdua o despesa en el qual incorri com a resultat de la meva participació en l’Esdeveniment.

 

Accepto la responsabilitat exclusiva de la meva pròpia conducta i accions mentre participo en l’Esdeveniment, i entenc que els Organitzadors de l’Esdeveniment tenen l’autoritat per a restringir i / o retirar-me de la participació en l’Esdeveniment per qualsevol motiu que considerin just i apropiat al seu exclusiu criteri.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La finalitat del tractament de les dades personals facilitades és proporcionar a l’usuari l’accés als continguts en línia de la web i atendre les seves sol·licituds. El tractament de les dades personals és l’estrictament necessari per als fins següents i es durà a terme únicament per a les finalitats per a les quals se sol·liciten i s’autoritzen per l’usuari.

L’organitzador, sponsors, patrocinadors, i col·laboradors es reserven el dret a utilitzar, reproduir, distribuir i/o publicar fotografies, pel·lícules, vídeos, enregistraments i/o qualsevol altre mitjà de registre parcial o complet preses amb motiu i en ocasió del present esdeveniment, sense cap compensació econòmica a favor del participant de l’esdeveniment.